logo
Podpora business procesů ze strany IT

Nabízené služby

Outsourcing role bezpečnostního manažera

Role bezpečnostního manažera ve firmě s těžištěm práce ve zpracování informací je bezpochyby potřebná. Vytvoření takového pracovního místa na plný úvazek je však možné pouze u největších firem. Pro menší subjekty proto může být přínosem bezpečnostní manažer na částečný úvazek, zde nabízený formou outsourcingového kontraktu.

Služby v auditní oblasti

Potřeba auditu může vzniknout z vnitřních potřeb firmy, avšak mnohem častěji je audit vyvolán podnětem zvenčí (mateřská společnost, zákon, nařízení apod.). V rámci našich služeb nabízíme audit IT a audit bezpečnosti informací podle stanovené metodiky, pre-audit a návrh nápravných opatření před ostrým auditem, a rovněž přípravu organizace na audit.

Zvládání rizik

V oblasti zvládání rizik nabízíme zpracování analýzy rizik, vypracování plánů zvládání rizik, vytváření systému odolnosti organizace proti negativním jevům „business kontinuity“.

Řízení bezpečnosti informací

V oblasti ISMS nabízíme externí dodávku všech činností spojených s jeho impementací: Identifikace a ohodnocení informačních aktiv, práce na posouzení, modifikaci, vytváření systému řízení informační bezpečnosti ISMS, tvorba předpisové základny, školení, metodická podpora. Můžeme se opřít i o zkušenosti z realizace projektů vyšetření bezpečnostních incidentů spojených s návrhy na opatření proti opakování incidentu.

Řízení IT

Posouzení stavu řízení IT, ohodnocení podpory business cílů prostřednictvím IT, posouzení efektivity IT, stanovení cílů na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé bázi, systém Strategického, Taktického a Operativního řízení, podpora a metodické vedení v oblasti IT governance.

Projektový management

Komplexní zastřešení a vedení projektů v oblasti řízení IT a informační bezpečnosti, v oblasti budování a restrukturalizace IT infrastruktury. Dohled či oponentura realizace projektů.